การนำเสนอแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ ของผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดี เพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3.7 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับที่ 6/2560 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดี เพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(NEW)